Училишта

На Дабар 2019 учествуваа многу основни и средни училишта од Република Македонија. Би сакале да им се заблагодариме на наставниците од сите овие училишта, за нивната поддршка при организација на Дабар 2019 во нашата држава. Во продолжение, дадена е листа на училиштата кои земаа учество во натпреварот.

Основни училишта

ООУ "11 Октомври" - Центар
ООУ "Александар Македонски" - Аеродром
ООУ "Али Фетхи Окјар" - с. Дебреште
ООУ "Атанас Нивичански" - Василево
ООУ "Борис Трајковски" - Моноспитово
ООУ "Браќа Миладиновци" - Аеродром
ООУ "Браќа Миладиновци" - Илинден
ООУ "Ванчо Прке" - Делчево
ООУ "Васил Главинов" - Велес
ООУ "Владо Кантарџиев" - Гевгелија
ООУ "Владо Тасевски" - Скопје
OOУ "Видое Подгорец" - Струмица
OОУ "Вера Циривири - Трена" - Карпош
ООУ "Гоце Делчев" - Демир Хисар
ООУ "Гоце Делчев" - Илинден
ООУ "Гоце Делчев" - Неготино
ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп
ООУ "Гоце Делчев" - Тетово
ООУ "Дане Крапчев" - Скопје
ООУ "Дедо Иљо Малешевски" - Берово
ООУ "Димитар Македонски" - Скопје
ООУ "Димитар Поп Георгиев Беровски" - Скопје
ООУ "Димката Ангелов Габерот" - Ваташа
ООУ "Димката Ангелов Габерот" - Кавадарци
ООУ "Димо Хаџи Димов" - Карпош
ООУ "Димче Ангелов - Габерот" - Демир Капија
ООУ "Ѓорче Петров" - Скопје
ООУ "Јонче Смугрески" - Обршани
ООУ "Јосип Броз - Тито" - Валандово
ООУ "Јохан Хајнрих Песталоци" - Скопје
ООУ "Кире Гаврилоски - Јане" - Прилеп
ООУ "Кирил и Методиј" - с.Стајковци
ООУ "Кирил и Методиј" - Стојаково
ООУ "Климент Охридски" - Прилеп
ООУ "Коле Неделковски" - Скопје
ООУ "Коста Рацин" - с.Подареш
ООУ "Кочо Рацин" - Ивањевци
ООУ "Кочо Рацин" - Куманово
ООУ "Кочо Рацин" - Петровец
ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп
ООУ "Крсте Мисирков" - Скопје
ООУ "Крсте Петков Мисирков" - Радовиш
ООУ "Круме Волнароски" - Прилеп
ООУ "Круме Кепески" - Кисела Вода
ООУ "Лазо Ангеловски" - Аеродром
ООУ "Магдалена Антова" - Куманово
ООУ "Мануш Турновски" - Ново Село
ООУ "Манчу Матак" - Кривогаштани
ООУ "Маршал Тито" - с. Муртино
ООУ "Мирче Ацев" - Ѓорче Петров
ООУ "Наум Охридски" - Гази Баба
ООУ "Никола Вапцаров" - Струмица
ООУ "Никола Карев" - Радовиш
ООУ "Никола Петров - Русински" - Русиново
ООУ "Пере Тошев" - Росоман
ООУ "Петар Поп Арсов" - Богомила
ООУ "Рајко Жинзифов" - Драчево
ООУ "Рампо Левката" - Прилеп
ООУ "Сандо Масев" - Струмица
ООУ "Св. Кирил и Методиј" - Велес
ООУ "Св. Кирил и Методиј" - с.Бучин
ООУ "Св. Климент Охридски" - Делчево
ООУ "Св. Климент Охридски" - Македонски Брод
ООУ "Св. Климент Охридски" - с.Драчево
ООУ "Стив Наумов" - Скопје
ООУ "Стојан Бурчевски Буридан" - Иванковци
ООУ "Страшо Пинџур" - Јосифово
ООУ "Страшо Пинџур" - Кавадарци
ООУ "Страшо Пинџур" - Мало Коњари
ООУ "Страшо Пинџур" - Неготино
ООУ "Страшо Пинџур" - Соколарци
ООУ "Тоде Хаџи Тефов" - Кавадарци
ООУ "Толи Зордумис" - Куманово
OОУ "Тихомир Милошевски" - Волково
ОУ "7 Марси" - с. Опае
ОУ "7 Марси" - Челопек
ОУ "Аврам Писевски" - Бардовци
ОУ "Александар Турунџиев" - Кукуречани
ОУ "Ацо Шопов" - Радишани
ОУ "Битолски Конгрес" - Лопате
ОУ "Блаже Коневски" - Прилеп
ОУ "Блаже Конески" - Аеродром
ОУ "Братство - Единство" - Коњари
ОУ "Браќа Миладиновци" - Добрушево
ОУ "Браќа Миладиновци" - Куманово
ОУ "Браќа Миладиновци" - Пробиштип
ОУ "Браќа Миладиновци" - Струга
ОУ "Браќа Миладиновци" - Царев Двор
ОУ "Ванчо Китанов" - Пехчево
ОУ "Ванчо Николески" - Лесковец
ОУ "Ванчо Прке" - Штип
OУ "Братство - Миѓени" - Тетово
ОУ "Вук Караџиќ" - Куманово
ОУ "Гоце Делчев" - Аеродром
ОУ "Гоце Делчев" - Битола
ОУ "Гоце Делчев" - Босилово
ОУ "Гоце Делчев" - Вељуса
ОУ "Гоце Делчев" - Виница
ОУ "Гоце Делчев" - Љубанци
ОУ "Гоце Делчев" - Ресен
ОУ "Гоце Делчев" - с.Стенче
ОУ "Гоце Делчев" - Центар
ОУ "Григор Прличев" - Охрид
ОУ "Даме Груев" - Битола
ОУ "Дебрца" - с.Белчишта
ОУ "Денче Дејаноски" - Маврови Анови
ОУ "Димитар Влахов" - Љубојно
ОУ "Дитуриа" - Сарај
ОУ "Д-р. В. Полежиноски" - Кичево
ОУ "Д-р Трифун Пановски" - Битола
ОУ "Ѓ.К. Скендербег" - Србица
ОУ "Ѓорги Пулевски" - Аеродром
ОУ "Ѓорѓи Сугарев" - Битола
ОУ "Ѓорче Петров" - Ропотово
ОУ "Елпида Караманди" - Битола
ОУ "Емин Дураку" - Буковиќ
ОУ "Илинден" - Крива Паланка
ОУ "Јан Амос Коменски" - Карпош
ОУ "Јоаким Крчовски" - Волково
ОУ "Јоаким Крчовски" - Крива Паланка
ОУ "Јосип Броз Тито" - Струга
ОУ "Кирил и Методиј" - Канатларци
ОУ "Кирил и Методиј" - Романовце
ОУ "Кирил и Методиј" - Свети Николе
ОУ "Кирил и Методиј" - Турново
ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - Скопје
ОУ "Климент Охридски" - Бутел
ОУ "Коле Канински" - Битола
ОУ "Кочо Рацин" - Блатец
ОУ "Кочо Рацин" - Охрид
ОУ "Крсте Петков Мисирков" - Куманово
ОУ "Крсте Петков Мисирков" - с.Бистрица
ОУ "Кузман Јосифоски - Питу" - Кичево
ОУ "Лазо Трповски" - Карпош
ОУ "Лирија" - Тетово
ОУ "Лирија" - Чаир
ОУ "Љубен Лапе" - Аеродром
ОУ "Маршал Тито" - Струмица
ОУ "Мите Богоевски" - Ресен
ОУ "Мустафа Кемал Ататурк" - Центар Жупа
ОУ "Наум Наумовски Борче" - Маџари
ОУ "Орхан Џемаили" - Горно Татеши
ОУ "Панајот Гиновски" - Бутел
ОУ "Петар Мусев" - Богданци
ОУ "Рајко Жинзифов" - Долно Оризари
ОУ "Рајко Жинзифов" - Чаир
ОУ "Реџо Рушит Зајази" - с. Зајас
ОУ "Рилиндја" - с.Селце
ОУ "Саит Најдени" - Дебар
ОУ "Санде Штерјовски" - Кичево
ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Битола
ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Иловица
ОУ "Св. Климент Охридски" - Битола
ОУ "Св. Наум Охридски" - Пештани
ОУ "Синиша Стоилов" - Зрновци
ОУ "Славејко Арсов" - Ресен
ОУ "Славко Лумбарковски" - с.Новаци
ОУ "Славчо Стојменски" - Виница
ОУ "Стив Наумов" - Битола
ОУ "Фаик Коница" - с. Грешница
ОУ "Хасан Приштина" - Чаир
ОУ "Христијан Тодоровски Карпош" - Ранковце
Yahya Kemal College - Карпош

Средни училишта

Гимназија "Добри Даскалов" - Кавадарци
Гимназија "Св. Климент Охридски" - Охрид
ДМБУЦ "Илија Николовски Луј" - Скопје
ДУЦОР "Партенија Зографски" - Скопје
ОСЕУ "8 Септември" - Тетово
ОСТУ "Гостивар" - Гостивар
ОСУ "Јовче Тесличков" - Велес
СГГУГС "Здравко Цветковски" - Скопје
СЕПУГС "Васил Антевски Дрен" - Скопје
СЕТУГС "Михајло Пупин" - Скопје
СОЕПТУ "Кузман Јосифоски Питу" - Прилеп
СОТУ "Ѓорѓи Наумов" - Битола
СОУ "28 Ноември" - Дебар
СОУ "Ванчо Прке" - Виница
СОУ Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп
СОУ "Гоце Делчев" - Валандово
СОУ "Гоце Делчев" - Куманово
СОУ "Др. Ибрахим Темо" - Струга
СОУ "Ѓошо Викентиев" - Кочани
СОУ "Јане Сандански" - Струмица
СОУ "Јане Сандански" - Штип
СОУ "Јосип Броз - Тито" - Битола
СОУ "Јосиф Јосифовски" - Гевгелија
СОУ "Коле Нехтенин" - Штип
СОУ "Коста Сусинов" - Радовиш
СОУ "Кочо Рацин" - Свети Николе
СОУ "Методи Митевски - Брицо" - Делчево
СОУ "Миле Јаневски Џингар" - М. Каменица
СОУ "Никола Карев" - Струмица
СОУ "Нико Нестор" - Струга
СОУ "Преродба-Рилиндја" - Долнени
СОУ "Св. Наум Охридски" - Македонски Брод
СОУ "Цар Самоил" - Ресен
ССОУ "Киро Бурназ" - Куманово
ССОУ "Моша Пијаде" - Тетово
СУ "Зеф Љуш Марку" - Скопје
СУ "Кирил Пејчиновиќ" - Тетово
СУ "Св. Наум Охридски" - Охрид
СУГС "Арсени Јовков" - Скопје
СУГС "Владо Тасевски" - Скопје
СУГС "Георги Димитров" - Скопје
СУГС Гимназија "Јосип Броз Тито" - Скопје
СУГС "Димитар Влахов" - Скопје
СУГС "Кочо Рацин" - Скопје
СУГС "Лазар Танев" - Скопје
СУГС "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје